RÅDGIVNING

Företagsanpassad rådgivning och utbildning.

Till skillnad mot många traditionella inkassoföretag erbjuder vi även företagsanpassad rådgivning och utbildning i att sälja mot faktura och få betalt. Ändamålsenliga och effektiva processer, styrande dokument (policyer och instruktioner), tydlig ansvarsfördelning och uppföljning är bara några exempel på viktiga komponenter i en effektiv kredithantering. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att optimera din kredithantering.

Processeffektiviseringar

 

Krevea erbjuder dig att med hjälp av metodstöd identifiera och genomföra förbättringar av processen att sälja mot kredit och få betalt med syfte att skapa nytta på något av följande sätt:

 

 • Ökad försäljning;
 • Ökade kompensationsintäkter;
 • Minskade kreditförluster;
 • Bättre likviditet genom minskad kapitalbindning i kundfordringar;
 • Lägre kostnader för köpta tjänster;
 • Samt minskad resursförbrukning för eget arbete.

Optimering av kreditbedömningsprocessen

 

Vi hjälper dig att öka precisionen i kreditbesluten och erbjuder rådgivning inom följande områden:

 

 • Hur man hanterar gränsfall och vilken kompletterande uppgifter som krävs
 • Hur man identifierar ”kreditvärdiga" kunder som inte kommer att betala
 • Hur man identifierar ”icke kreditvärdiga" kunder som man ändå kan sälja till
 • Vilka metoder som är effektivast för att i tid upptäcka vilka kunder som sannolikt inte längre är kreditvärdiga eller har reducerad kreditvärdighet
 • Vilka tecken man ska vara varse för att avslöja kreditbedrägerier
 • Vilka säkerheter som är lämpliga
 • Hur kreditbedömning kan integreras med säljprocessen för att öka försäljningen.Utveckling av styrande dokument

Många företag dras med onödigt höga kreditförluster och kostnader för att sälja mot faktura (arbetstid, leverantörskostnader, kapitalbindning i kundfordringar etc.). En viktig komponent för att hålla dessa kostnader nere är att är att ha väl utvecklade styrande dokument för kredit- och kravhanteringen på plats. Vårt erbjudande på området syftar till att ta fram eller förbättra styrande dokument som exempelvis kredit- och kravpolicy åt företag och organisationer. Nedan följer exempel på ett antal viktiga frågeställningar som varje företag eller organisation bör ställas sig och som bör täckas in i de styrande dokumenten:

 

 • Ramar och riktlinjer för kreditbedömning av nya och befintliga kunder. Hur stora kreditrisker är man beredd att ta?
 • Beslutsnivåer och delegation av kreditbeslut. Vilka beloppsgränser gäller?
 • Vilka åtgärder som ska ske och när, om betalning uteblir. Vilka moment man ska hantera i egen regi respektive anlita leverantör för.
 • Vilka styrmått som ska användas för att följa upp processen.Optimering av företagets likviditetshantering (cash management)

 

Cash management är hantering av likvida medel och står för alla processer, rutiner och produkter som kan förbättra hanteringen av kassaflödet. Syftet med vår rådgivning på området är att uppnå en effektivare administration av era in- och utbetalningar för att minska kapitalbehovet i verksamheten. Nedan är några delar som vanligtvis ingår i likviditetshanteringen beroende på företagets storlek, bransch och organisation:

 

 

 • Bankkonton och analys av rörelsekapitalbehovet
 • Likviditetshantering, budget och kassaflöden
 • Hantering av överskottslikviditet och tillfälliga underskott t.ex. factoring
 • Inbetalningsalternativ och kundreskontran
 • Kortinlösen och betalningsterminaler
 • Fakturahantering med t.ex. scanning och e-faktura
 • Kreditinformation och kravhantering
 • Internationella betalningar och valutarisker
 • Leverantörsbetalningar och leverantörsreskontran
 • Betalning av löner och skatterUtbildning

 

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar i Inkasso, internationell inkasso, fordringsrätt, kreditbedömning och likviditetshantering.

 
Kreditinformation

 

Genom att ta kreditupplysning på nya kunder och bevakar dina befintliga kunder minskar du risken för kreditförluster.


Faktura och reskontra

 

Spar pengar och få mer tid över till kärnverksamheten genom att låta oss ta hand om hela eller delar av faktureringsprocessen, från skapandet av faktura till betalning.


Inkasso

 

Förbättra din lönsamhet och minska dina kreditförluster genom att låta oss ta hand om dina inkassoärenden.


Finansiella tjänster

 

Minska din administration och frigör kapital genom att sälja delar eller hela din fordringsstock med förfallna fordringar till oss.